5250

Άρθρου 44 παρ 2 του ν 4488 2017 pdf

Άρθρου 44 παρ 2 του ν 4488 2017 pdf

1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) “Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”. 2. Την απόφαση 27016/2017 (1975 Β΄) Τεχνικές προδι-Μπότσαρη 2-8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό. (του άρθρου 117 του Ν.το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), 5. Την παρ. 2 του άρθ. 117 του ν. 4623/2019

Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137) με το οποίο επεκτάθηκε και υπέρ του Κ.Ε.Α.Ο. η εφαρμογή του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν . 4174/2013 - Α΄ 170). Με τη διάταξη6. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα. Β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.του ν. 4488/2017 (Α΄ 137). 28. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). 29.

(παρ.2 αρθ.44 του ν.4488/2017) Επίσης, ορίζεται ότι η ως άνω τεκμαιρόμενη μητέρα κατά το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας δικαιούται τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται.

Άρθρου 44 παρ 2 του ν 4488 2017 pdf download

από το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). 5. Την παρ. 2 του άρθ. 117 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-Τη συμπλήρωση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 ως ακολούθως. στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017.Η παρ. 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν Άρθρου 44 παρ 2 του ν 4488 2017 pdf. 4446/2016 (Α΄ 240) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47) και την παρ. 17 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται.

Άρθρου 44 παρ 2 του ν 4488 2017 pdf best

(παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 (89 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4488/2017 (137 Α’)). . Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται καιΣύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 (89 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4488/2017 (137 Α’), ορίζεται ότι: «Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18.Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), θεσμοθετείται το δικαίωμα των αναπληρωτριών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που