6428

Νομοσ 4446 2016 pdf

Νομοσ 4446 2016 pdf

Κατεβάστε το κείμενο σε pdf και εκτυπώστε το.Ν. 4446 / 22.12.2016 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Άρθρο 57 Ρύθμιση για την υποβολή.Έχουμε αναφέρει ότι το πρώτο βήμα στο νομικό κομμάτι της διεκδίκησης για την κατάργηση του φορολογικού νόμου 4446/2016 άρθρο 99 έγινε με την κατάθεση πάνω από 150 ενδικοφανών προσφυγών από τους.ΝΟΜΟΣ 4440/ΦΕΚ Α 224/2.12.2016 Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του n.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του4446/2016, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την «απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου». Με τη θέσπιση της νέας αυτής διαδικασίας, που προβλέπεται μόνο για πτωχεύσαντες φυσικά Νομοσ 4446 2016 pdf.συντελεστές ως 31/12/2016 Νομοσ 4446 2016 pdf. Πιο συγκεκριμένα, οι μειωμένοι συντελεστές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31/12/2017, στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου και της Καρπάθου.

Νόμος 4607/2019. Ρυθμίσεις ΕΝΦΙΑ και δηλώσεων Ε9 Κύρωση Συμφωνίας, Αιγιαλός, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις Ε9, φορολογία εισοδήματος, ΚΕΔΕ και άλλες διατάξεις

Νομοσ 4446 2016 pdf download

Τεύχος Α’ 240/22.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9905 ή απόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης». 7. Εισάγεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρ-Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξειςΝόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Νομοσ 4446 2016 pdf best

12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α` 213) και, περαιτέρω, µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4446/2016 (Α` 240/22.12.2016 - έναρξη ισχύος του άρθρου 15 από τη δηµοσίευση του νόµου 4446/2016 στηνΝΟΜΟΣ 146/1914. ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθ. 1. Απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς, πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικειμένη εις τα χρηστά ήΝόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 για την Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.